جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳

آئين نامه

 

مركز آموزش علمي - كاربردي

 

دروس مقطع کارشناسي رشته مديريت امور فرهنگي

 

 

 

ترم پيشنهادي 

جمع

واحد عملي

واحد نظري

نام درس

نوع درس از نظر مالي

نوع درس

شماره درس

رديف

0

2

0

2

انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد)‏

عمومي

عمومي - ترمي

100011

1

0

2

0

2

انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)‏

عمومي

عمومي - ترمي

100012

2

0

2

0

2

انسان در اسلام‏

عمومي

عمومي - ترمي

100013

3

0

2

0

2

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام‏

عمومي

عمومي - ترمي

100014

4

0

1

0

1

جمعيت و تنظيم خانواده‏

عمومي

عمومي - ترمي

100025

5

0

3

1

2

كارآفريني‏

عمومي

عمومي - ترمي

100026

6

0

1

1

0

تربيت بدني (2)‏

عمومي

عمومي - ترمي

300010

7

0

2

0

2

انقلاب اسلامي ايران‏

عمومي

عمومي - ترمي

300019

8

0

2

0

2

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‏

عمومي

عمومي - ترمي

300020

9

0

2

0

2

انديشه سياسي امام خميني (ره)‏

عمومي

عمومي - ترمي

300021

10

0

2

0

2

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي‏

عمومي

عمومي - ترمي

300022

11

0

2

0

2

تاريخ تحليلي صدر اسلام‏

عمومي

عمومي - ترمي

300023

12

0

2

0

2

تاريخ امامت‏

عمومي

عمومي - ترمي

300024

13

0

2

0

2

تفسير موضوعي قرآن‏

عمومي

عمومي - ترمي

300025

14

0

2

0

2

تفسير موضوعي نهج البلاغه‏

عمومي

عمومي - ترمي

300026

15

0

2

1

1

سازمانها ومراكز فرهنگي‏

آزمايشگاهي

جبراني - ترمي

41100405

16

0

2

1

1

فعاليت هاي فرهنگي‏

آزمايشگاهي

جبراني - ترمي

41100407

17

 

2

0

2

نظريه هاي جامعه شناسي‏

نظري

پايه - ترمي

21300301

18

 

2

0

2

آمار‏

نظري

پايه - ترمي

21300302

19

0

2

1

1

روش تحقيق‏

كارگاهي

پايه - ترمي

21300303

20

 

2

0

2

تمثيل شناسي و اسطوره‏

نظري

پايه - ترمي

21300304

21

0

2

1

1

ارتباط تصويري‏

آزمايشگاهي

پايه - ترمي

21300305

22

0

2

1

1

تغييرات اجتماعي‏

آزمايشگاهي

اصلي - ترمي

31300301

23

 

2

0

2

حقوق فرهنگي‏

نظري

اصلي - ترمي

31300302

24

0

2

1

1

تكنولوژي وفرهنگ‏

آزمايشگاهي

اصلي - ترمي

31300303

25

 

2

0

2

دولت وفرهنگ‏

نظري

اصلي - ترمي

31300304

26

0

2

1

1

اصول وفنون تهيه بودجه‏

آزمايشگاهي

اصلي - ترمي

31300305

27

 

2

0

2

اقتصاد وفرهنگ‏

نظري

اصلي - ترمي

31300306

28

 

2

0

2

تاريخ تحولات اجتماعي ايران‏

نظري

اصلي - ترمي

31300307

29

0

2

1

1

صنايع فرهنگي‏

آزمايشگاهي

اصلي - ترمي

31300308

30

 

2

0

2

نظريه هاي ارتباط جمعي‏

نظري

اصلي - ترمي

31300309

31

0

2

1

1

جهاني شدن وفرهنگ‏

آزمايشگاهي

اصلي - ترمي

31300310

32

 

2

0

2

نظريه هاي فرهنگي‏

نظري

اصلي - ترمي

31300311

33

0

2

1

1

مديريت بازاريابي فرهنگي‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300301

34

 

2

0

2

توسعه فرهنگي‏

نظري

تخصصي - ترمي

41300302

35

0

2

1

1

تشكيلات و سازماندهي‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300303

36

0

2

1

1

مديريت سازمانهاي فرهنگي‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300304

37

0

2

1

1

برنامه ريزي امور فرهنگي‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300305

38

0

2

1

1

مسائل فرهنگي جهان معاصر‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300306

39

0

2

1

1

روابط فرهنگي بين الملل‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300307

40

0

2

1

1

مديريت گردشگري‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300308

41

0

2

1

1

تطبيق اديان‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300309

42

 

2

0

2

متون زبان تخصصي‏

نظري

تخصصي - ترمي

41300310

43

0

3

1

2

ارتباط بين فرهنگ ها‏

آزمايشگاهي

تخصصي - ترمي

41300311

44

3

1

1

0

كارورزي 1‏

كارآموزي/كارورزي

تخصصي - ترمي

41300312

45

4

1

1

0

كارورزي 2‏

كارآموزي/كارورزي

تخصصي - ترمي

41300313

46

 

 

چهارشنبه 27 آبان 1388 - 18:51